No.3858模特可乐Vicky私房经典黑皮裙配黑丝裤袜秀美腿迷人诱惑写真[52P]_可乐Vicky_秀人网

No.3858模特可乐Vicky私房经典黑皮裙配黑丝裤袜秀美腿迷人诱惑写真[52P]_可乐Vicky_秀人网

结实青紫色,大如棠梨,中有细子。《南都赋》云“风衍蔓延于衡皋”是也。

【集解】保升曰∶叶似凫葵,浮在水上。七、八月开花,结实如小椒大,中有细子。

本草引扁鹊云∶多服病患眼。惟石上生者,根条嫩黄,紧硬节稠,一寸九节者,是真也。

普曰∶神农∶辛;黄帝、岐伯、桐君∶苦,无毒;李当之∶大寒。则苏颂【主治】诸恶肿疮喉痹,蛇犬咬毒。

一用大蒜代姜,亦可。《邓笔峰杂兴方》∶用刺蔷薇根三钱,五加皮、木瓜、当归、茯苓各二钱。

作藤生,根如白芷,破片竹穿,日干。藏器曰∶即今之溪荪也。

Leave a Reply